Iščete svoj
manjkajoči košček
Kontaktirajte nas

Naj se predstavimo

S celovito podporo do uspešnejšega poslovanja

S celovito podporo do uspešnejšega poslovanja

Podjetje Sunokto d.o.o. v sedanji obliki posluje od leta 2012. Začeli smo kot majhen družinski računovodski servis, ki pa se je hitro razvil v podjetje, ki našim strankam zraven strokovnosti in koncepta »vse na enem mestu« nudi tudi podporo v situacijah, “ko gre vse narobe”. V velikih družbah obstajajo sektorji (računovodski, finanančni, pravni, kadrovski, ...), ki zraven direktorja skrbijo za nemoteno in zakonsko skladno delovanje družbe. V manjših podjetijih je pogosto lastnik ali direktor za vsa ta področja sam, brez potrebnega znanja in usmeritve. Zaradi tega lahko prihaja do napačnih odločitev, ki ogrozijo uspeh družbe. Vodstvo podjetja Sunokto d.o.o. ima dolgoletne izkušnje z vodenjem različnih sektorjev znotraj velikih sistemov. Ko smo začeli svojo samostojno poslovno pot smo začetno delovali zgolj kot računovodski servis, smo pa kmalu ugotovili, da podjetniki potrebujejo več kot samo evidentiranje podatkov in pripravo letnih izkazov. Tako smo se sčasoma spremenili v podjetje, ki našim strankam nudi celotno podporo, ki jo imajo direktorji velikih družb. Ker v podjetju pokrivamo več področij svetovovanja in ne zgolj čistega računovodstva, smo zaposleni na Sunoktu d.o.o. strokovnjaki iz različnih področij. Kot predana skupina strokovnjakov tako vašemu podjetju nenhno stojimo ob strani in vam nudimo široko paleto storitev najvišje kakovosti. Za vse opravljene storitve poskrbimo, da so opravljene pravočasno, strokovno in skladno s veljavno zakonodajo in predpisi. Zakaj torej izbrati ravno nas? Mnogo ljudi išče ravnotežje med potrebo po avtonomnosti in pripadanju, ravno tako kot manjkajoči košček. Smo srečni, ko iščemo svoj manjkajoči košček, ali ko navidezno praznino zapolnimo z najdenim ustrezajočim koščkom? Mnogi iščemo ravnotežje med imaginarno potrebo po popolnosti in svojim vsakdanjim življenjem. Ne prepoznamo lepih stvari, ki se nam vsak dan ponujajo, še manj jih znamo sprejeti... Če iščete računovodski servis, ali potrebujete poslovni nasvet, smo lahko mi vaš manjkajoči košček.


Kontaktirajte nas

Ekipa

Violeta Mitrović
prokurist, področje davkov in financ
Dušan Mitrović
prokurist, prodaja
Urška Švajger
direktor, področje kadrov in financ
Renata Zlatoper
vodja računovodstva
Danica Rojko
vodja knjigovodstva

Naše storitve

Začnimo na začetku - plačilu davka ob ustvarjenem prihodku se ni mogoče izogniti. V kolikor prihodek načrtno zatajimo govorimo o davčni utaji. Davčna utaja pa je kaznivo dejanje. Pogosto podjetniki poskušajo umetnno ustvarjati stroške (načelo: prijatelj izstavi račun) in tako znižati obveznost plačila DDV in obdavčljivega ustvarjenega dobička. Tudi to je davčna utaja, ki pa praviloma ne prinsese nobenega efekta. Metod za utajo davka je veliko, in skoraj vsak dan slišim kakšno novo, kar pa se podjetnik ne zaveda je da se ni izognil plačilu davka - storil je kaznivo dejanje. Na takšen ali drugačen način je prikazal neresnično stanje in v kolikor bo prišlo do davčnega pregleda bo zatajitev ugotovljena. 

Naloga davčnega svetovalca je, da naročnika usmeri k pravilnemu poslovanju in davčni optimizaciji znotraj okvirjev zakonodaje. Podjetnik sam ne more poznati mehanizmov za zniževanje davčne osnove, ki ji omogoča, ali celo nalaga, zakonodajalec. Pogosto pridemo do vidih rezultatov že ob prvem sestanku z naročnikom. Najpogosteje je glavni razlog za preveliko obdavčitev podjetnika neugodno izbrana obika organizacije in obdavčenja, ne zadostno poznavanje zakonodaje in nestrokovno računovodstvo. Prav zato ne drži, da je davčno svetovanje smiselno samo za velika podjetja - prav majhne organizacije, ki so še v razvoju in rasti lahko pridobijo največje finančne učinke. 

Potreba po davčnem svetovanju se pogosto pojavi ko je že prepozno - ob oddaji letnih poročil in ugotovitvi dobička, ob napovedi obiska inšpektorja, ob likvidnostnih težavah zaradi neustrezne obdavčitve podjetja. Iz tega razloga smo operativno davčno svetovanje vključili v ponudbo rednih računovodskih storitev, kajti le s celovitim spremljanjem in poznavanjem poslovanja podjetja naročnika lahko pravočasno ukrepamo preden podjetje zaide v nepotrebne težave. 

Zraven obsega rednega operativnega davčnega svetovanja nudimo tudi redno strateško davčno svetovanje in podporo ter davčno svetovanje ob izrednih poslovnih dogodkih kot so: 

  • Prodaja ali nakup podjetja
  • Oddelitev ali pripojitev
  • Davčni pregled in optimizacija ob zaključku poslovnega leta
  • Odprje novega podjetja, poslovne enote doma ali v tujini
  • Širitev poslovanja na tuj trg
  • Likvidacija podjetja ali poslovne enote
  • Sodelovanje pri davčnem pregledu
  • Nakup ali prodaja nepremičnine doma ali v tujini
  • Kraja sredstev podjetja
  • ...

 

 

Ponujamo vam:

 otvoritvena bilanca družbe,
 evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige,
 obračun DDV,
 izdelava četrtletnih poslovnih poročil,
 izdelava zaključnih računov in poslovnih poročil,
 obračun plač.

Ponujamo vam:

 planiranje denarnih tokov: izdelava tedenskih, mesečnih ali projektnih finančnih tokov
 izterjava terjatev
 svetovanje pri zavarovanju terjatev
 pomoč pri poslovanju s poslovnimi bankami: pridobivanje bančnih garancij, kreditov, odpiranje akreditov
 izdelava investicijskih elaboratov in planov

Tako smo vam lahko v pomoč pri:

 prijavi prostih delovnih mest,
 pripravi pogodb o zaposlitvi,
 pripravi dokumentacije pri odpovedi iz poslovnih razlogov,
 dokumentaciji pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razlogov nesposobosti in krivdnih razlogov, izredni odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 dokumentaciji za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti,
 sodelovanju pri delovnih inšpekcijah,
 ostalih storitvah in svetovanju s področja kadrov.

 ustanovitev gospodarske družbe
 statusne spremembe gospodarskih družb
 likvidacija gospodarske družbe
 izvršbe
 pravna pomoč pri izdelavi pogodb, ki jih družba potrebuje pri poslovanju
 dokumentacija potrebna pri postopku prisilne poravnave
 osebni stečaji
 upravljanje z dolgovi fizičnih oseb
 akti družb ( sistemizacija delovnih mest, pravilniki- mobbing, varstvo osebnih podatkov, poslovna skrivnost, podjetniška kolektivna pogodba …..)
 pomoč pri ustanovitvi gospodarskih družb v Srbiji, Hrvaški, Avstriji in Makedoniji

Izdelujemo:


 Pravilnik o računovodstvu in vse ostale interne akte za gospodarkso družbo,
 Pravilnik o olajšavah za razvoj,
 Načrti poslovanja gospodarksih družb,
 Načrti potrebni pri statusnih preoblikovanjih (preoblikovanje iz s.p. v d.o.o., pripojitev, oddelitev, …),
 Dokumentacija za pridobivanje subvencij s strani države,
 Poročila o reviziji poslovanja ali reviziji posameznih poslovnih dogodkov.

KAJ JE NOVEGA

AKTUALNO NA BLOGU

Izplačilo regresa 2020

Izplačilo regresa 2020

Od 4. maja 2019 po spremembah Zakona o dohodnini ( ZDoh-2 ) in Zakona o pokojninskem in in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 ) je spremenjena obdavčitev regresa. Po novem se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom in sicer v velikosti 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, minimalno v višini minimalne plače v Sloveniji.
STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

Slovenski podjetniški sklad je v mesecu septembru 2019 objavil razpis za subvencijo za pokritje 60% stroškov samostojnim podjetnikov, ki se želijo statusno preoblikovati iz s.p. v d.o.o.. Statusno preoblikovanke je ob ispolnevanju določenih pogojev davčno nevtralno, kar pomeni , da se brez dodatnih davkov na d.o.o. prenesejo vsa sredstva in obveznosti. Najmanjša vrednost osnovnega kapitala je 7.500,00 eur. V kolikor ima s.p. kapitala lastnika enak ali večji od 7.500,00 ni potrebno nobenih dodatnih sredstev in se ob statusnem preoblikovanju podjetnikov kapital spremeni v osnovni kapital d.o.o.. V času postopka preoblikovanja ( čas od datuma od katerega s.p. želi poslovati kot d.o.o. do vpisa v sodni register kot d.o.o. ) podjetnik nadaljuje poslovanje nemoteno.
STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag, in sicer Zakona o gospodarskih družbah1 (ZGD-1), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb(ZDDPO-2) (vključno s postopkovnimi pravili, ki jih določa Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2) ter SRS in MRS.
KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

Ker na področju napotitev obstaja veliko nejasnosti s strani delodajalcev smo se odločili, da vas danes pobližje seznanimo s omenjeno tematiko. Ker je področje napotitev široko vam bomo v tem blogu na kratko predstavili osnove, medtem ko se bomo v nadaljnih blogih podorbneje razdelali tematiko. Napoteni ali detaširani delavec je tisti, ki za omejeni čas dela na območju države, ki ni država, v kateri običajno dela. Delo napotenega delavca je v primerjavi s službeno potjo daljše, delavec se tudi začasno preseli v tujino. Na tako delo ga napoti delodajelc, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je tako delo (napoteno delo) tudi predvideno.

KONTAKT

Kje Smo