Blog

Izplačilo regresa 2020

Izplačilo regresa 2020

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE - IZ S.P. V D.O.O.

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

STATUSNE SPREMEMBE - PRIPOJITEV IN ODDELITEV DRUŽBE

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

KDO SO NAPOTENI OZIROMA DETAŠIRANI DELAVCI?

Večina podjetnikov ne preživi celega dneva v pisarni: obiskujejo partnerje, se odeležujejo sestankov s poslovnimi partnerji,.. Da so lahko mobilni potrebujejo prevozno sredstvo. Pogosto se zato podjetniki znajdejo v dilemi: ali se bolj splača imeti služeno vozilo (avto na podjetje) ali pa se bolj splača voditi potne naloge (obračun kilometrine). Odločili smo se, da vam danes pojasnimo kaj naj vpliva na odločitev podjetnika. Za davcne namene locimo samo dve vrsti vozil, in to so osebna vozila in ostala vozila. Takšna delitev vozil je pomembna tako za namene davka od dobicka, kot tudi za namene davka na dodano vrednost ter dohodnine. Pri davku od dobicka je ta locitev pomembna za priznavanje davcne olajšave, saj jo za osebna vozila ne moremo izkoristiti. Pri davku na dodano vrednost, za osebna vozila ne smemo odbijati vstopnega DDV, razen ce ga ne dajemo v najem ali zakup. Glede dohodnine pa je pomembna ta opredelitev zato, ker med stimulacije in bonitete spada samo uporaba osebnega vozila v zasebne namene, nikjer pa zakon ne doloca, da enako velja tudi za ostala vozila.
21. 12. 2018

"ALI ME LAHKO DELODAJALEC NA TO DELOVNO MESTO, POD TEMI POGOJI, ZAPOSLI ZA DOLOČEN ČAS?"

Danes se bomo soočili s temo, ki predstavlja dilemo mnogim: tako delodajalcem, kot tudi delojemalcem. Iz tega razloga smo se odločili, da vam danes na kratko predstavimo zakonska določila o zaposlitvi za določen čas. Sklenitev pogodbe za določen čas je dopustna le v primerih, ki so določeni z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Kadar je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo, ali pa če ostane delavec na delu tudi po izteku trajanja, se šteje da je sklenil pogodbo za nedoločen čas.

Primeri, ko se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas (po Zakonu o delovnih razmerjih, 54/1):


1) izvrševanje dela, ki po naravi traja določen čas,


2) nadomeščanje začasno odsotnega delavca:
- ni potrebna javna objava prostega delovnega mesta,
- trajanje pogodbe o zaposlitvi ni omejeno samo na dve leti (lahko več),
-nadomestni delavec mora izvrševati naloge iz opisa delovnega mesta odsotnega delavca. Ni potrebno, da ga nadomesti pri vseh nalogah.


3) začasno povečan obseg dela:
- obseg dela mora biti tako povečan, da ga delodajelc ne more opraviti s obstoječim številom delavcev ali s delom preko polenga delovnega časa ali prerazporeditvijo delovnega časa,
- to povečanje dela mora biti le začasno.


4) zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje (in je to izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo):
- tujec lahko po tej podlagi opravlja delo po pogodbah civilnega prava, se zaposli pri kateremkoli delodajalcu ali več delodajalcih ali pa se samozaposli. Ne more pa na tej podlagi opravljati dela kot napoteni delavec delodajalca s sedežem ali prebivališčem zunaj Slovenije.


5) poslovodno osebo ali prokurista,
- lahko je sklenjena za dve kot za dve leti,
- za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po zakonu ali aktih družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle,
- prokuristi so osebe, ki ne spadajo k poslovodstvu družbe, niso organ družbe ali njegov član, ampak so zastopniki družbe. Njihovo pooblastilo za zastopanje družbe temelji na podelitvi prokure kot posebne oblike pooblastila,
- delovno dobo je najboljše vezati na čas mandata.


6) vodilnega delavca,
- vodilni delavec je tisti, ki samostojno vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacisjke odločitve, ali tisti ki je na delovno mesto imenovan v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi,
-v primeru zaposlitve za določen delovni čas veljajo le tisti vodilni delavci, ki vodijo poslovno področje ali organizacijsko enoto- če je delavec, ki bo prevzel ta položaj pri delodajalcu že zaposlen za nedoločen čas (potem bo po prenehanju pogodbe za določen čas, spet zasedel mesto, katero zaseda po pogodbi za nedoločen čas) ali če je delavec na vodilno mesto imenovan v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi (zasedenje za čas mandatnega obdobja).


7) sezonsko delo
- dejavnost kmetijstva, gozdarstva, gostinstvo, turizma, letalskega prometa,


8) delavec, ki sklene pogodbo za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja, izobraževanja


9) zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvnem obdoju na podlagi dokončne odločbe:
- določen čas do treh let,


10) opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politika zaposlovanja:
- dela namenjena aktiviranju brezposlenih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposlenih oseb,
- v javna dela se lahko oseba vključi za največ eno leto, če je potreba zaradi stanja na trgu se lahko pogodba podaljša še za največ eno leto (pri istem delodajalcu).


11) priprava ali izvedba dela, ki je projektno organizirano:
- projektno delo je tisto delo, ki je vezano na neki program oziroma opredelitve iz programa, ki ni stalen, ki se samostojno začne in konča,
z- a več kot dve leti se lahko zaposli delavca, če projekt traja več kot dve leti


12) delo, potrebno v času uvajanja novih programov, tehnologije, usposabljanja delavcev,
predajo dela:
- delavec, ki je delo opravljal do sedaj, mora delo predati svojemu sodelavcu,


13) voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat,

14) agencijsko delo:
- le pod pogojem, če so pri uporabniku izpolnjeni pogoji, ki jih zakon zahteva za zaposlitev za določen čas,


15) zaposlitev kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev:
- ko je zaposlitev nujna za nemoteno opravljanje dela, vendar delodajalec ne najde kandidata, ki bi izpoljeval zahtevane pogoje (ta mora izpolnjevati z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje),
- zaposlitev do enega leta s pogodbo za določen čas,


16) določen čas do enega leta, ko je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja dela,


17) drugi primeri, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti (54.člen ZDR-1),


18) Obenem je sklepanje pogodb za določen čas poenostavljeno za delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev, ki lahko le te sklepajo ne glede na omejitve iz ZDR-1 ali kolektivnih pogodb dejavnosti.


OBVEZNE SESTAVINE POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
Ko se sklene pogodba za določen čas, mora delodajalec (tudi manjši delodajalec) zraven ostalih obveznih sestavin navesti tudi čas, za katerega je sklenjena, razlog sklenitve za določen čas in način izrabe letnega dopusta. Opustitev navedbe razloga zaposlitve za določen čas pomeni, da je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom, zato se šteje, da je delavec sklenil pogodbo za nedoločen čas.


Če delodajelc navede v pogodbi drug razlog za sklenitev pogodbe, kot ta ki je resničen, potem je nevarno, da v sodnem postopku ne more dokazati, da je bil razlog dejansko drug.


OMEJENO ČASOVNO OBDOBJE
Delodajalec ne sme  skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi (trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve) za določen čas za isto delo, kajti neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Če so se vam ob branju pojavila dodatna vprašanja potem nas lahko kontaktirate na e-mail: urska@sunokto.si ali pa nas pokličete na telefonsko številko: 059-178-087.